در پروازهای داخلی حضورمسافردر فرودگاه دوساعت قبل از پرواز و در پرواز های خارجی سه ساعت قبل از پروازالزامي می باشد.

خريد  بليت توسط مسافر به معناي اطلاع دقيق از تمام اطلاعات بليت و قوانين سفر ميباشد.

در صورتي که پرواز به هردليلي کنسل شود مسافر ميبايستي فورا جهت ابطال پرواز مسير دوم خود به آژانس مسافرتي مربوطه مراجعه نمايد.

بليت ها غيرقابل انتقال می باشد.